INTRESSEPOLITIK ATTENTION Riksförbund
Vi sprider kunskap om NPF bland annat genom att svara på remisser, genomföra enkätundersökningar, publicera rapporter och medverka i referensgrupper.
Attention ställer också krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället.

VÅRA TIO HUVUDOMRÅDEN
Mänskliga rättigheter
Leva med NPF
Stöd och behandling
Tidiga insatser
Hjälpmedel och anpassning
Skola för alla
Arbete och försörjning
Inflytande och delaktighet
Forskning och utveckling
Fritid och kultur

FÖRENINGSKONFERENSEN SÖDERTÄLJE 30/9-1/10
Föreningskonferensen är för de som är ledamöter i Attention styrelser runtom i landet. På Föreningskonferensen får vi kontakt med andra styrelsemedlemmar och kan utbyta erfarenheter och tips. Riksförbundet Attention får också möjlighet att föra fram nyheter som nya projekt och tankar.
Varje år är konferensen på en ny ort i Sverige för att sprida att vi finns och samtidigt visa de deltagande på konferensen kommunen genom studiebesök på något intressant som kommunen kan erbjuda.

Sammanfattning av vårt deltagande i föreningskonferensen

Konferensen gick igenom
RIKSFÖRBUNDET ATTENTION PROJEKT

BARNS RÖST

IDROTT FÖR ALLA
En utbildning för ledare inom olika idrottsföreningar för att göra våra medlemmar mer inkluderade i utövandet i idrotten efter sin förmåga.

NÄTKOLL
De med NPF diagnos är utsatta på nätet och projektet är en del i den utvecklingen hur vi kan skydda oss för vilka sidor som är skadliga

ADHD PÅ JOBBET

Vi tar gärna emot synpunkter om ovanstående projekt som riksförbundet genomför vilka vi vidareförmedlar till dem.

Konferensen hade även delseminarium om UTVECKLING av våra lokalföreningar, vilket gav nya perspektiv och nya kunskaper från andra föreningar i landet. Har för avsikt att delge synpunkterna på kommande styrelsemöte

Riksförbundet kommer att göra en sammanfattning av konferensen och lägga ut på deras hemsida.

Elisabet Lind
Ledamot Attention Kalmar

_________________________________________________________________________
Den 27 september hade LSS-rådet och psykiatrirådet ett mycket kort möte där rådet sammanfattade rådets besök hos brukarorganisationerna under våren.
Protokoll från mötet är dock inte publicerat på kommunens hemsida ännu.
Besöken gav rådet nya perspektiv där fler ifrån organisationerna kunde få komma med synpunkter. Det kändes även bra för organisationerna att rådet kom till dem istället för tvärtom då deltagarnas tid är frivillig och har arbete samt familjer vid sidan om.
Rådet tog efter sammanfattningen ett beslut om att det även under 2018 kommer ske liknande besök hos brukarorganisationerna i Kalmar. I slutet av 2018 kommer det ske en utvärdering och nytt beslut om hur LSS-rådet och psykiatrirådet kommer att hämta in erfarenheter och kunskaper från brukarorganisationerna. Dock kommer det att finnas ett fåtal möten under året som organisationerna kommer att kallas till.

Elisabet Lind
Ledamot Attention Kalmar
_______________________________________________________________________
Den 14 mars 2017 hade LSS-rådet och psykiatrirådet sitt första möte efter överenskommelsen att i fortsättningen vara som ett råd då frågorna ofta är liknande i båda råden.

Diskussion om hur råden ska få in fler representanter från brukarorganisationerna.
Se vidare länken till minnesanteckningarna nedan

Vi föreslog ersättning till personen som representerar organisationen.  Vilket jag kommer lägga in ett medborgarförslag om. Vi tog även upp det nya utvecklingsråd som har startat i Kalmar som inte är beroende av brukarorganisationer utan av individer som har intresse av att påverka.

Nästa LSS psykiatriråds möte utgår då representanter från råden kommer besöka brukarorganisationerna istället. Se kommande öppna styrelsemöten när de kommer att närvara, Kom gärna dit för att bidra med era åsikter.

LÄNKAR till minnesanteckningar och utvecklingsrådet

LSSrad/Protokoll/2017/170314.pdf

Utvecklingsråd

Rådsrepresentant

Elisabet Lind

__________________________________________________________________

Den 16 november hade Lss-rådet och psykiatrirådet slagits ihop för vår förfrågan om temat ”Unga vuxna och arbete” Råden hade  bjudit in Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, KRUS (https://samkalmarlan.se/pagaende-insatser/krus/).

De presenterade sitt arbete. Jag tog upp svårigheterna för unga  vuxna med NPF diagnos att möte med myndighet kan vara ett hinder då maktfördelningen ligger hos myndigheten vid besök hos dem. När Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialförvaltning kallar till möte och personen inte kommer, vet de inte vad de ska göra. Jag tog upp möjligheterna att utnyttja dagens teknik och möjligheterna att skapa möten digitalt. Exempel http://www.hd.se/2016-07-20/traffa-din-socialsekretare-pa-skype

Försäkringskassans ombud var inte så insatt inom detta område men meddelade att det var på gång i utvecklingen. Övriga har inte kommit så långt i att tänka i den riktningen.

Jag tog även upp att några med NPF diagnos kan ha svårigheter att själva ta tag i en ändring i sitt liv om det exempelvis känner att de inte trivs i den stad de bor i och vill utvecklas mer men vet inte hur då förmågan att själva söka arbete inte finns.  Min fråga var till Arbetsförmedlingen om det skulle kunna finnas en coach för de som vill byta inriktning men inte har förmågan att söka arbete på egen hand utan behöver stöd och råd. Förmågan att ringa upp någon kan vara i stort sett omöjlig för många inom NPF då de bland annat inte vet i förväg vilka frågor som kommer att ställas.

Vi har även fått medverka till att i fortsättningen kommer psykiatrirådet och LSS-rådet ha sina möten sammanslagna då mötet den 16 november gav mer än när de är separerade och att det ofta är frågor som berör både psykiatrin och LSS.

Är det något tema ni vill ta upp på råden?
Jag tänker föreslå

Nya svenskar, Utbildning, Särskilda boenden, tillgänglighet, samverkan SIP Samordnad Individuell Plan https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

Maila oss gärna med förslag
Vidare kan ni läsa rådens protokoll se nedanstående länkar

Mötet den 16 november har vi inte fått minnesanteckningarna ännu.

https://www.kalmar.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/lss-radet.html

//Elisabet Lind

Rådsrepresentant och ledamot

Attention Kalmar

Info rådsrepresentant

posted in: Uncategorized | 0

Hej

Elisabet heter jag och är Attention Kalmars rådsrepresentant.

Jag deltar  intressepolitiskt för Attention Kalmar på Kalmar kommun ochKalmar läns landstings olika brukarråd.

Där tar vi upp åsikter från medlemmar om det som fungerar och vad som inte fungerar så bra inom kommun och landsting.

Det kan gälla särskilda boende, gruppboenden, tillgänglighet, diskriminering, bemötande.

Attention Kalmar lyfter era åsikter för att kunna påverka för många. Men för att göra det på bra sätt behöver jag era synpunkter och åsikter om kommunens och landstingets arbete och tjänster.

Vilka områden behöver vi era åsikter om hittar ni bäst i Attentions intressepolitiska program, (se nedan)

Intressepolitiskt program

Våra tio huvudområden

Om ni har något som rör dessa områden och behöver diskuteras kan vi lyfta det till råden.

Under rådsprotokoll kommer vi att lägga in de minnesanteckningar som förts under dessa möten.

//Elisabet